NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ QUA

Sinh Hoạt Ngoài Trời Thường Niên - thành công với 60 người tham gia.

Ghé thăm hình ãnh để xem thêm

Click Để độc bài báo về trương trình nầy

Cuộc thi tuyển chọn tài năng

Ghé thăm hình ãnh để xem thêm hình và video

Picnic 2022 Picnic 2022 Picnic 2022 Talent Show 2022

Những hoạt động của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga